דף נופל

רב טוראי
עדי (עדושי) פרידריך

בן בתיה ובנימין

נפל ביום ט' באדר ב' תשל"ח (18.03.1978)
בן 20 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חולוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page