דף נופל

סרן
דוד ואזה

בן חתון וסלים

נפל ביום כ' בתשרי תשל"ד (16.10.1973)
בן 27 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) עין חרוד-מאוחדכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page