דף נופל

סמל
אשר גמפל

בן מרים ויעקב

נפל ביום ט"ו בתשרי תשל"ד (11.10.1973)
בן 27 בנופלו

תקשוב

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חולוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page