דף נופל

רב טוראי
משה ביטרמן

בן אסתר וחיים

נפל ביום י"ב בתשרי תשל"ד (08.10.1973)
בן 19 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page