דף נופל

רב טוראי
שאול-ליב וירצברגר

בן אסתר-מלכה וישראל

נפל ביום ג' בסיון תש"ח (10.06.1948)
בן 28 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page