דף נופל

סמל ראשון
גל בסון

בן פנינה ואליהו

נפל ביום כ"ח בתמוז תשע"ד (25.07.2014)
בן 20 בנופלו

חיל הנדסה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חולוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page