דף נופל

סמל
רחלי לוי

בת הניה ורחמים

נפלה ביום כ"א בשבט תשס"א (14.02.2001)
בת 19 בנופלה

תקשוב

מקום מנוחתה
בית העלמין הצבאי אשקלוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page