דף נופל


עמוס (חידר) ירקוני

בן פדאא וסלים ח'דר

נפטר לאחר השירות
כ"ג בשבט תשנ"א (07.02.1991)
מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page